Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményének szakirodalma

Nyomtatóbarát változat
 • TOLDY Ferenc recenziója = Tudományos Gyűjtemény, 1828. XI. 105–106. o.;
 • DUDEK János: A Kölcsey-himnus = Nyitrai római katholikus felsőbb leányiskola értesítője, 1902/1903, Nyitra, 1903. 14–17. o.;
 • FABÓ Bertalan: A Himnuszról. [Szövegének és zenéjének keletkezéséről] = Magyar Szó, 1903. május 9., 13–14. o.;
 • [PALÁGYI Lajos] Saul: Kölcsey Hymnusa = Magyar Szó, 1903. október 21. 3–4. o.;
 • A Kölcsey-himnus. [Kölcsey verse és a katholikus egyház] = Magyar Sion, 1903. 558–560. o.;
 • BENEY Antal: Védi-e a törvény a Hymnust? = Székely Tanügy, 1913. 4. szám, 3–4. o.;
 • H. K.: Kölcsey „Hymnus”-a = Sárospataki Református Lapok, 1914. 46–47. szám, 387. o.;
 • BAJA Mihály: A százéves Hymnusz = Egyetértés, 1923. január 28. 1. o.;
 • HATVANY Lajos: A százéves Himnusz = Jövő, 1923. január 23. = Uő: Irodalmi tanulmányok. 2. köt. Budapest, Szépirodalmi, 1960., 73–76. o.;
 • HORVÁTH János: A Himnusz (1823. január 22.) = Napkelet, 1923. I. kötet, február, 97–103. o. = Uő: Tanulmányok. Budapest, Akadémiai, 1956. 185. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 9–15. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 30-36. o.;
 • KRÚDY Gyula: A Himnusz bölcsőjénél. 1823. = Nyugat 1923. 4. szám, I. 217–220. o. = Uő: Írói arcképek. 1. kötet. Vál., utószó jegyzetek: KOZOCSA Sándor, Budapest, Magvető, 1957., 31–41. o.;
 • SÁNDORFFY László: A csekeiúr. [A Himnusz előzményei és születése] = Világ, 1923. jún. 24. 7. o.;
 • VÁRY Rezső: A százéves Himnusz = Magyar Kultúra, 1923. 178–179. o.;
 • KERÉNYI Károly: Kölcsey Tacitus-olvasmányának egy nyoma... [A Himnusszal kapcsolatban] = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1928. 51. o.;
 • BEREY József: Kölcsey és a Himnusz = Kölcsey évkönyv 1931., Mátészalka 1931. 14–20. o.;
 • ZSOLDOS Jenő: Kölcsey és Jeremiás. [Kölcsey Himnusza és Jeremiás könyörgéseinek összehasonlítása. ]= Libanon, 1936. 28–29. o.;
 • KARDOS Albert: A Himnusz és az ótestamentum, Kölcsey Ferenc halálának évfordulójára = Libanon, 1938. 97–98. o.;
 • SZÁSZ Zoltán: A Himnusz, a Szózat s a nemzet létkérdései = Pesti Napló, 1938. augusztus 18. 3. o.;
 • Reá és meghalnod. [A Himnusz és a Szózat énekléséről] = Szép Szó, 1938. VII. 174–175. o. = Szép Szó Évkönyv (New York), 1940. 156–157. o.;
 • KERESZTURY Dezső: A magyar önismeret útja = Mi a magyar?, szerk.: SZEKFŰ Gyula, Budapest, 1939. 137–168. o. = Uő.: Helyünk a világban, Budapest, 1946. 54–95. o. =Uő.: A magyar önismeret útja, előszó, jegyzetek: SZIGETHY Gábor, Budapest, Magvető, (Gondolkodó magyarok), 1985.;
 • MÉSZÖLY GEDEON: Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje, Budapest, MTA, (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből XXV. 10.), 1939. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 16–43. [Részletek.] = MÉSZÖLY Gedeon: Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 53-108. o. Ismertető: ZSIGMOND Ferenc: Irodalomtörténeti Közlemények, 1941. 190–191. o.;
 • MÉSZÖLY Gedeon: Kölcsey Hymnusának magyarázata = Nevelésügyi Szemle, 1939. 341–349. o.;
 • SIMÁNDY Pál: Himnusz és Szózat. [Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály születési évfordulója alkalmából] = Szabad Szó, 1940. december 8. 1. o.;
 • HANKISS János: Ima és sorsvizsgálat = Uő.: A magyar irodalom közelről, Budapest, [S. n.], [1942.] 126–133. o.;
 • GÖNCZI Magdolna: A Himnusz és a jeremiádok = Antal Márk Emlékkönyv, szerk.: WEIBERGER Mózes, Kolozsvár, 1943., 255–261. o.;
 • KOVALOVSZKY Miklós: „Őrök, vigyázzatok a strázsán”. [A Himnuszról és a Szózatról. Megtalálták a Himnusz elveszettnek hitt kéziratát] = Magyar Múzsa, 1944. 16. szám, 34–37. o.;
 • PAPP Viktor: Százéves a Himnusz zenéje = Új Idők, 1944. I. 609–611. o.;
 • UJVÁRI Lajos: Kölcsey és Hymnusa = Uj Magyar Museum [Kassa], 1944, IV. kötet, 2. füzet, 196-205. o.;
 • VÉCSEY Zoltán: A százéves magyar nemzeti ima = Forrás, 1944. 6. szám, 280–289. o.;
 • [KUNSZERY Gyula] K. Gy.: A 130 éves Himnusz = Új Ember, 1953. 16. szám, 2. o.;
 • LENGYEL Dénes: Kölcsey Himnuszának elemzése = Az irodalomtanítás néhány kérdése, Budapest, 1953., 41–46. o. = Irodalmi elemzések. 1. rész, Budapest, [1957.] 9–14. o.;
 • MAKAY Gusztáv: Kölcsey Ferenc: Hymnus… = „Édes hazám, fogadj szívedbe!...” Versértelmezések, Budapest, Szépirodalmi, 1959., 110–117. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 121-124. o.;
 • MÁTYÁS Ferenc: A 140 éves Himnusz bölcsőjénél = Alföld, 1964. 347–353. o.;
 • SZAUDER József: Kölcsey Ferenc: Himnusz = Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig, szerk.: MEZEI Mária, KULIN Ferenc, Budapest, Gondolat, 1975. 223-225.214–232. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 71–81. o. [Részletek.] = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 48-50. o.;
 • HORVÁTH Károly: A klasszicizmustól a nemzeti romantikáig. Kölcsey Ferenc (1790–1838) Költészetének új korszaka = A magyar irodalom története, főszerk.: SŐTÉR István. III. kötet. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig szerkesztő: PÁNDI Pál, Budapest, Akadémiai, 1964-1966., 419–424. o.;
 • TAKÁCS Péter: A Himnusz keletkezés-történetéhez = Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 6/a., szerk.: HÁRSFALVI Péter, Nyíregyháza, 1974. 5–42. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 44–64. [Részletek.] = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 224-243. o.;
 • SZÖRÉNYI László: A Hymnus helye a magyar és a világirodalomban = A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről, szerk.: LUKÁCSY Sándor, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 1974. 11–14. = Uő.: “Multaddal valamit kezdeni”. Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1989., 29–35. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 65–70 = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 407-411. o.;
 • CSORBA Sándor: Megjegyzések a Hymnus történelmi képsorának értelmezéséhez a világirodalomban = A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről, szerk.: LUKÁCSY Sándor, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 1974. 15–23. o.CSORBA Sándor: Megjegyzések a Hymus történelmi képsorának értelmezéséhez = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 140-148. o.;
 • TAKÁCS Péter: A Hymnus előzményei a magyar hazafias költészetben világirodalomban = A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről, szerk.: LUKÁCSY Sándor, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 1974. 24–29. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 209-214. o.;
 • BÖSZÖRMÉNYI Ede: A Himnusz tegnap és ma = Confessio, 1978. 4. szám, 114–118. = A Himnusz tanítása, Debrecen, Református Teológiai Akadémia, (A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti tanszékének tanulmányi füzetei 33.), 1994. 25–33.;
 • LUKÁCSY Sándor: A Hymnus és a Szózat = Literatura, 1981/3–4. 397–404. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 256-263. o.;
 • HORVÁTH Károly: A Hymnus és a Vanitatum Vanitas. Kölcsey pályafordulója = Literatura, 1985. 1–2. szám, 37–64. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 82–100. o. [Részletek] = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 264-295. o.;
 • LUKÁCSY Sándor: A Hymnus koordinátái = Holmi, 1990. augusztus, 922–928. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 101–109. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 201-208. o.;
 • MÁRTON László: Törvényem él = Holmi, 1990. augusztus, 907–921. o.;
 • SZÁSZ János: A Himnusz költője (Kétszáz éve született Kölcsey Ferenc a Himnusz költője ) = Erdélyi Figyelő (Marosvásárhely), 1990. 14.szám, 3. o.;
 • LOVAS János: Olvassuk együtt. Kölcsey Ferenc: Hymnus. A magyar nép zivataros századaiból = Látó (Marosvásárhely), 1991. szeptember, 1146-1152. o.;
 • BOLDIZSÁR ZEYK Imre: Százhetven éves a magyar nép nemzeti imája, a Himnusz = Művelődés, (Kolozsvár), 1993. június/július, 73. o.;
 • ARATÓ László: Az irodalomóra rétegei. Kölcsey Ferenc: Himnusz = Irodalomtanítás I., szerk.: SIPOS Lajos, [Celldömölk], [Budapest], Pauz, Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 99–115. o.;
 • CSORBA Sándor: Nemzeti himnuszunk európai vonatkozásai = Emléksorok a magyar művelődés lapjaira Társasági Értesítő, szerk.: HAMAR Péter, Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc Társaság, 1994. 9–12. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 110–116. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 401-406. o.;
 • BÓNIS Ferenc: A Himnusz születése és másfél évszázada = Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencről és koráról, szerk.: BÓNIS Ferenc, Budapest, 1995. 76–87. o. = Himnusz. Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kéziratok hasonmása, Budapest, Püski, 1994., 17-23. o.;
 • KERESZTESNÉ VÁRHELYI Ilona: A sírhant mint motívum Kölcsey lírájában = A debreceni Déri Múzeum évkönyve. – (1995/1996 {1998}), 439-446. o.;
 • DÁVIDHÁZI Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya = Alföld, 1996/12. 66–80. o. = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 124–140. o. = Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára, Budapest, Argumentum, 1998. 102–122. o. = A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianesimo. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14.). III. kötet: Irodalom és művelődés, szerk.: JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit, SÁRKÖZY Péter, Budapest-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. 1998. 1219-1236. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 154-170. o.;
 • DÁVIDHÁZI Péter: Őseinket felhozád = Holmi, 1996. 12. szám, 1683–1696. o.;
 • GÉHER István: Kölcsey Ferenc: Hímnus = Uő: Rádiókollégium, Pozsony, Kalligram, 1996, 136-143. o.;
 • KERESZTESNÉ VÁRHELYI Ilona: A Himnusz költőjének istenképe = Távlatok, 1996. 3-4. szám, 450. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 317-324. o.;
 • KOVÁCS Sándor Iván: “Kárpát szent bércére...”? Tátra-nyomok a magyar költészetben és egy Kölcsey-elbeszélésben = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1996. február, 39-55. o., március, 51-66. o., április, 63-77. o.;
 • A. MOLNÁR Ferenc: Jól értjük-e a Himnusz első sorait? = Élet és Irodalom, 1997. augusztus 15. 3. o. = A. MOLNÁR Ferenc: Jól értjük-e a Himnusz első sorait? = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 149-153. o.;
 • [KERESZTESNÉ] VÁRHELYI Ilona: A Hymnus mint Kölcsey istenkép-fejlődésének fordulópontja = A debreceni Déri Múzeum évkönyve, (1997/1998 [1999]), 555-566. o.;
 • TAXNER-TÓTH Ernő: A Hymnus: könyörgés és bűntudat = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 141–151. o. = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007., 307-316. o.;
 • CS. VARGA István: Kölcsey Ferenc: Hymnus = Bencés Almanach 1995-1998., Pannonhalma-Budapest, 1998., 51-204. o. = Uő.: „Isten, áldd meg a Magyart...”. Kölcsey Ferenc: Hymnus = Szent művészet. II. Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából, [Székesfehérvár], Magyarországért, Édes Hazánkért, [2000.], 33-103. o.; L. JEGYZETEK A VÉGÉN = [Részlet] „Isten, áldd meg a magyart…” = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 327-369. o.;
 • MĂRUNŢELU Ágnes: Nemzeti imánk, a Himnusz = Harangszó, 1998. 5.szám, 4. o.;
 • SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey Hymnusáról. (1. Az alcím és a történelmi aktualitás problémája; 2. A Hymnus és a magyar irodalmi szöveghagyomány; 3. A Hymnus és a kuruc költészet) = Irodalomtörténeti Közlemények, 102. (1998) 1-2., 114-144. o. = Részlet: Az alcím és a történelmi aktualitás problémája = Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk.: CSORBA Sándor, Fehérgyarmat, 1997. 117–123. o.;
 • KATONA Tamás: Himnusz és reformkor = OSZK Híradó, XLI. évfolyam, 1998. 1–2. szám, 15–18. o.;
 • SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza: Kölcsey Hymnusának vers- és dallammintája = OSZK Híradó, XLI. évfolyam, 1998. 1–2. szám, 18–20. o. = Keresztyén Nevelés, 1998/3, 6–7. o.;
 • GYURKOVICS Tibor: “Megbűnhődte?” = OSZK Híradó, XLI. évfolyam, 1998. 1–2. szám, 21–23. o.;
 • SZABÓ G. Zoltán: A Hymnus Istene. Isten és sors összefüggései Kölcsey Hymnusában = A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianesimo. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14.). III. kötet: Irodalom és művelődés, szerk.: JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit, SÁRKÖZY Péter, Budapest-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. 1998., 1237-1241. o.;
 • ALEXA Károly: A Hymnus születésnapján = Am. m. szó (New York), 53. vol. 8. no. (1999), 5. o.;
 • HÁMORI József: Könyv a XXI. században = OSZK Híradó, XLII. évfolyam, 1999. 3–4. szám., 24-25. o.;
 • LUKÁCSY Sándor: A Hymnus és a Szózat = HORVÁTH László, KÖVI Béla (szerk.): Himnusz. Szózat, Budapest, Zrínyi Nyomda Rt., 1999., 149–159. o.;
 • KÓSA Ferenc: Magyarság és egyetemesség = OSZK Híradó, XLII. évfolyam, 1999. 3–4. szám, 28-30. o.;
 • KULIN Ferenc: Kölcsey hagyomány-fogalma = OSZK Híradó, XLII. évfolyam, 1999. 3–4. szám, 23–24. o.;
 • NEMESKÜRTY István: Honunk e hazában = OSZK Híradó, XLII. évfolyam, 1999. 3–4. szám, 21-22. o.;
 • TAMÁS Ferenc: Ellentmondások a Hymnusban és a Hymnus körül = OSZK Híradó, XLII. évfolyam, 1999. 3–4. szám, 25-27. o.;
 • KISS GY. Csaba: Folyók mint nemzeti jelképek. A himnuszok irodalmi példái Közép-Európából = folyóira = „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának...” A Társaság Tanártovábbképzési Konferenciájának előadásai, Esztergom, 2000. szeptember 8. = Irodalomismeret, 2000/2–3. szám;
 • KOVÁCS Sándor Iván: „Dunaiság”, „Tiszaiság”: Berzsenyi „Magyarország”-ódája és Kölcsey „Hymnus”-a = folyóira = „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának...” A Társaság Tanártovábbképzési Konferenciájának előadásai, Esztergom, 2000. szeptember 8. = Irodalomismeret, 2000/2–3. szám;
 • SZABÓ G. Zoltán: Amíg Kölcsey Hymnusa a “nemzet imája” lett (A Hymnus legitimációjának története) = OSZK Híradó, XLIII. évfolyam, 2000. 1–2. szám, 28-31. o.;
 • IVASIVKA Mátyás: Nemzeti himnuszunk históriája = Jel folyóirat, 2001. június.;
 • KULIN Ferenc: Kölcsey és a Himnusz = Tíz év tizenöt előadása a Pápi Református Gimnáziumban, szerk.: Kálmán Attila, [Pápa], [Pápai Ref. Kollégium Gimnáziuma], 2001. 111-120. o.
 • BENKŐ Samu: Himnusz, Szózat, trikolór Erdélyben. A határon túli magyarság és az állami-nemzeti szimbólumok = História, 2004. 4. szám;
 • László HORVÁTH: Two World-famous poems Hymn and Summons = László HORVÁTH, István MARÓTI (ed.): Hymn and Summons. Two Hungarian Poems in seventeen languages. [Audio CD], Budapest, The museum of literature Petőfi, 2004., 8-9. o.;
 • Csaba GY. KISS: Hymn and Summons = László HORVÁTH, István MARÓTI (ed.): Hymn and Summons. Two Hungarian Poems in seventeen languages. [Audio CD], Budapest, The museum of literature Petőfi, 2004., 6-8. o.;
 • István MARÓTI: The events leading up to the publications of Hymn and Summonns CD = László HORVÁTH, István MARÓTI (ed.): Hymn and Summons. Two Hungarian Poems in seventeen languages. [Audio CD], Budapest, The museum of literature Petőfi, 2004., 4-6. o.;
 • HORVÁTH László: A Hymnus és a Szózat megjelentetésének előzményei = HORVÁTH László, MARÓTI István (szerk.): A Hymnus és a Szózat tizenhét nyelven. [Audio CD], Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004., 21-23. o.;
 • KISS GY. Csaba: Hymnus - Szózat = HORVÁTH László, MARÓTI István (szerk.): A Hymnus és a Szózat tizenhét nyelven. [Audio CD], Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004., 23-25. o.;
 • MARÓTI István: Két világhírű költemény. A két vers: A Hymnus és a Szózat = HORVÁTH László, MARÓTI István (szerk.): A Hymnus és a Szózat tizenhét nyelven. [Audio CD], Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004., 25-26. o.;
 • PÁTKAI Róbert: Nemzeti himnuszunk = Amerikai Magyar Szó (New York), 58. vol. [15.!] 14. no. (2004), 5. o.;
 • SZABÓ G. Zoltán: A Hymnus retorikája = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk.: JANKOVICS József, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007, 663-670. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Nemzeti Himnuszunk = Uő. (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007.;
 • KRÚDY Gyula: A Himnusz bölcsőjénél = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007.;
 • ILLYÉS Gyula: A Himnusz költője = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 23-26. o.;
 • HATVANY Lajos: A százéves Himnusz = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 27-29. o.;
 • HANKISS János: Ima és sorsvizsgálat = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 37-42.o.;
 • HEGEDŰS Lóránt: Nemzeti imádságunk, a Himnusz a Biblia fényében = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 299-306. o.;
 • KERECSÉNYI Dezső: A Hymnus = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 46-47. o.;
 • KIBÉDI VARGA Áron: Retorika és strukturalizmus = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 171-182. o.;
 • MARTINKÓ András: Kölcsey Ferenc: Himnusz = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 137-139. o.;
 • MÁTYÁS Ferenc: A 140 éves Himnusz bölcsőjénél = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007, 215-223. o.;
 • SZILI József: Hymnusunk – lebegőben = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007.;
 • TAKÁCS Péter: Kölcsey Himnusz = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról,
 • SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey Hymnusáról = POMOGÁTS Béla (szerk.): A nemzet imája. Tanulmányok a Himnuszról, Pro Universitate Nagyvárad, Partium, 2007.;