Katona József Bánk bán című drámájának válogatott szakirodalma

Nyomtatóbarát változat
 • Hazai s Külföldi Tudósítások 1820. II. 41. szám, 319–320. o.;
 • ERDÉLYI János: Emlék Katona Józsefre = Társalkodó, 1840. 34. szám, 136. o.;
 • Honművész, 1840. 55. szám, 449. o.;
 • [GYURMÁN Adolf] SEBESHELYI Gábor = Életképek, 1845. IV. 638–641, 671–673, 700–705. o. = Katona Emlékkönyv a költő halálának százados fordulóján, szerk.: HAJNÓCZY Iván, Kecskemét, Katona József Kör, 1930. 23–37. o.;
 • DUX Adolf: Aus Katona’s Tragödie „Bánk bán” = Pester Lloyd, 1855. augusztus 9.;
 • PESTY Frigyes: Chronologiai vizsgálat Bánk bán körül = Pesti Napló, 1856. április 23.;
 • Katona József Bánk bán-jának megjelenéséről. (Adalék Katonához) = Új Magyar Múzeum, 1856. 9. füzet, 493. o.;
 • SZÉKELY József: Bánk bán szépségei = Szépirodalmi Közlöny, 1858. március 18, 21, 25, 28.;
 • GYULAI Pál: Katona József és „Bánk bán”-ja = Budapesti Szemle, 1860. 11. kötet, 72–168. o. = Budapest 1907. 288 o. = Gyulai Pál válogatott művei. 2. kötet Budapest, Szépirodalmi, (Magyar klasszikusok), 1956., 63–233. o. Ismertető: F[ERENCZY] J.[ózsef]: Irodalmi dolgozatok, Budapest, 1899. 118–121. o.; Cs.[ászár Elemér] = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1907., 174. o.;
 • ÁLDOR Imre: „Bánk bán”-ról = Aurora Album, 1867. 185–197. o.;
 • ARANY János: Bánk-bán tanulmányok = Uő.: Prózai dolgozatok, Budapest, 1879. 175–250. o. = Uő.: Összes prózai művei és műfordításai, Budapest, [1938.], 67–141. o. = Arany János összes művei. 10. kötet, Budapest, 1962. 275–329. o.;
 • SZÁNTÓ Kálmán: Bánk bán útja = Kecskeméti Lapok, 1883. 14–18. szám;
 • PALÁGYI Menyhért: Katona Bánk bánjáról = Irodalom, 1887. 4–12. szám;
 • TORKOS LÁSZLÓ: Még néhány szó Bánk bánról = Irodalom, 1887. 33. szám, 1–2. o.;
 • ZOLTVÁNY L. Irén: Katona József „Bánk bán”-ja, vonatkozással a tragikum elméletére = Katolikus Szemle, 1889. 313–358, 487–520. o. Különlenyomat is.
 • CSERNÁTONI Gyula: Bánk bán és a magyar történelmi drámák. (Reflexiók Bánk bán szombati előadása alkalmából) = Erdélyi Híradó, 1891. február 3.;
 • KOVÁTS Antal: Katona Bánk-bánja és a történelem. = Kecskemét 1891. 46. szám, 1–3. o. 47. szám, 1–2. o. = Kecskeméti nagy képes naptár az 1893. évre. 101–109. o. = Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1891/1892. 47–57. o.;
 • ÉRDUJHELYI Menyhért: Péter és Bánk összeesküvése, Újvidék, Hirschenhauser, 1893. Ismertető: DUDÁS Gyula = Századok, 1893. 708–709. o.; -ó- = Katolikus Szemle, 1893. 688–690. o.; PÓR Antal = Erdélyi Múzeum, 1893. 443–448. o.; X. Y., Magyar Sion, 1893. 458–459. o.; Irodalmi Szemle, 1893. 10. szám, 65–68. o.; Magyar Szemle, 1893. 33. szám;
 • PÓR Antal: A Bánk-bán kérdéshez = Erdélyi Múzeum, 1893. 443–448. o.;
 • NAGY Géza: Bánk-bán = Hazánk, 1894. november 8. 1–3. o.;
 • HEVESI Sándor: A magyar történeti dráma. [Főként a Bánk bánról] = Zalavármegye évkönyve (Nagykanizsa), 1896. 285–287. o.;
 • BARÁTH Ferenc: Ott volt-e a „Bánk bán” a kolozsvári pályázaton? = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1897. 849–850. o.;
 • KOMÁROMY Alajos: Mikor a „Bánk bán”-t először játszották Kecskeméten = A Katona Kör Évkönyve (Kecskemét) 1896/1897. 83–91. o.;
 • SALVINI Gustavo: Bánk bán = Pesti Napló, 1897. október 8. 1–3. o. = A Katona József Kör Évkönyve, 1896/1897., 100–104. o.;
 • SZENT-GÁLY Gyula: Katona Bánk-bánja és a magyar nemzeti zene = A Katona József Évkönyve, 1898. Kecskemét 1898. 76–83. o.;
 • A.[DY] E.[ndre]: Bánk bán = Debreceni Hírlap, 1899. január 2. = Ady Endre összes prózai művei. 1. kötet, Budapest, Akadémiai, 1955. 61. o.;
 • JÓKAI Mór: Katona József Bánk bánja = Magyar Hírlap, 1899. április 6. 1–5. o. = Uő.: Írói arcképek, s. a. r., bevezető, jegyzetek: BISZTRAY Gyula, Budapest, Művelt Nép, Budapest, 1955. 115–124. o.;
 • MEDGYESI Ferenc: Bánk bán története és tragikuma = Zombor és Vidéke, 1899. november 30., december 3.;
 • ADY Endre: Bánk bán = Szabadság, 1900. november 13. = Ady Endre összes prózai művei. 1. kötet, Budapest, Akadémiai, 1955.
 • MARTON Sándor: A "Bánk bán" mint nemzeti tragédia = A Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1900. 65–73. o.;
 • SZÉCHY Károly: Bánk bán. [A dráma születéséről, színrevitelének történetéről] = Magyar Polgár, 1900. október 8. 1–3. o.;
 • BERTA Ilona: Katona Bánk-bán-ja = Magyar Nőnevelés, 1903. 435–453. o.;
 • HEGEDŰS Sándor: Néhány szó a „Bánk-bán” történetéből = Új Világ, 1903. 5. szám, 141–142. hasáb;
 • ERDÉLYI Károly: Bánk bán = A Nemzeti Színház Évkönyve (Kolozsvár), 1904. 14–18. o.;
 • VERSÉNYI György: Bánk bán = A Nemzeti Színház Évkönyve (Kolozsvár), 1906. 74–76. o.;
 • KOVÁCS Dezső: Bánk bán = A Nemzeti Színház Évkönyve (Kolozsvár) 1907. 5–8. o.;
 • RAKODCZAY Pál: Bánk bán szépségei = Uránia, 1907. 29–41. o.;
 • RIETLY Károly: Bánk bán. (Katona József – Erkel Ferenc) = A Nemzeti Színház Évkönyve (Kolozsvár) 1907. 54–58. o.;
 • NÉGYESY LÁSZLÓ: Szülőhelyi elemek Katona Bánk bánjában = Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik évfordulójára. Írták tanítványai, barátai, tisztelői, Budapest, Athenaeum, 1908. 257–269. o.;
 • SZEREMLEY Barna: Széljegyzetek a Bánk bánhoz = Uránia, 1908. 467–469. o.;
 • DÉZSI Lajos: Bánk bán = A Nemzeti Színház Évkönyve (Kolozsvár), 1909. 3–7. o.;
 • HARMOS Sándor: KATONA JÓZSEF Bánk bánja = Irodalomtörténeti Közlemények 1910. 257–292; 1912. 257–284; 1913. 129–157. [Különlenyomat is.] Ismertető: Elek Oszkár = Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye 1910/1911. 978–982. o.;
 • BERTA Ilona: Az igazságszolgáltatás Katona „Bánk bán” című tragédiájában = Nemzeti Nőnevelés 1911. 4–5. füzet, 137–148. o. = Magyar Közművelés, 1911. 8–9. szám. [Különlenyomat is.];
 • ERDÉLYI Pál: Bánk bán = Erdélyi Múzeum, 1911. 269–274. o.;
 • JANOVICS Jenő: Bánk bán jubileumára. [A kolozsvári színház új Bánk-rendezéséről] = Pesti Napló, 1911. november 12., 269. szám, 34–35. o.;
 • HARMOS Sándor: Két jegyzet a Bánk bánhoz = Irodalomtörténet, 1912. 387–388. o.;
 • TOLNAI Vilmos: Döbög: Katona Bánk bánjához. [Katona egy szavának jelentéstani, stilisztikai elemzése] = Magyar Nyelv, 1912. 410. o.;
 • CSÁSZÁR Elemér: A Bánk bán első kidolgozása = Akadémiai Értesítő, 1913. 474–479. o.;
 • HAJNÓCZI István: Katona és Bánk bánja = Kecskeméti Lapok, 1913. november 16.;
 • PÁSTHY János: Bánk bán kora = A Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1914. 53–60. o.;
 • TOLNAI Vilmos: Bárány Boldizsár Katona Bánk bánjáról = Irodalomtörténet, 1915. 180–181. o.;
 • ZOLNAI Béla: Bánk bán filmen. [Janovics Jenő átdolgozása] = Nyugat, 1915. 9. szám, I. 504. o.;
 • KÖRMENDY Viktor: Bánk bán jubileuma = A Társaság, 1916. 5. szám, 92. o.;
 • PATAKI József: Bánk-bán tanulmányok = Pesti Napló, 1916. január 16., január 23., január 30.;
 • KIRÁLY György: Bánk bán évfordulóján = Nyugat, 1921. 5. szám, 398. o.;
 • REXA Dezső: Bánk-bán első előadása. [Az 1833. febr. 16-i kassai színlap hasonmása] = Vasárnapi Újság, 1921. 16. szám, 184. o.;
 • PATAKI József: Bánk bán = Nyugat, 1922. I., 7. szám, 437–452. o. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 524–535. o. 8., 9., 10., 11.
 • SEDLNITZKY József gr. rendőr miniszter fölterjesztése Katona Bánk bánjáról 1822-ben = Századok, 1922. 318–319. o.;
 • TOLNAI Vilmos: Bánk bán 1. felvonás 12. jelenetének hibája = Irodalomtörténet, 1922, 99–100. o.;
 • A Bánk bán New Yorkban. [Tárgyalások a Bánk-bán New York-i magyar előadásáról.] = Bécsi Magyar Újság, 1923. július 12. 161. szám, 6. o.;
 • CSATKAI Endre: Aki elsőnek bírálta a Bánk bánt. [Bárány Boldizsárról] = Budapesti Hírlap, 1925. január 1. 17. o.;
 • TOLNAI Vilmos: KATONA JÓZSEF Bánk bánjának régies személynevei = Magyar Nyelv, 1925. 203–204. o.;
 • HORVÁTH János: Jegyzetek Bánk bán sorsáról = Napkelet, 1926. 811–838. o. [Különlenyomat is.] = Uő.: Tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1956. 207–244. o.;
 • LÁM Frigyes: Győri adalékok a cenzúrához és Bánk bán történetéhez. [A Bánk bán győri előadásainak története és Breiner József német Bánk bán fordítása] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1926. 87–101. o.;
 • CSOÓR Gáspár: Bánk bán szülőföldjén = Pesti Hírlap, 1927. október 9. [Válasz uott október, 18. szám);
 • -é -á: A Bánk bán-vita. [HEVESI Sándor, HERCZEG Ferenc, CSÁSZÁR Elemér, JÁNOSSY Gábor, NÉGYESY László, SZÁSZ Károly nyilatkozata. A Bánk bán átdolgozása és újrarendezése] = Irodalomtörténet, 1928, 330–341. o.;
 • GALAMB Sándor: A Bánk-probléma = Budapesti Szemle, 1928. 209. kötet. 434–445. o.;
 • HERCZEG Ferenc, CSÁSZÁR Elemér, NÉGYESY László, SZÁSZ Károly nyilatkozatai, JÁNOSSY Gábor képviselőházi beszéde arról, hogy HEVESI Sándor átdolgozza a Bánk-bánt = Budapesti Hírlap, 1928. október 25., október 26., október 27.;
 • Hevesi Sándor átdolgozza a Bánk bánt. Ankét elé terjeszti javaslatait = Miért nem volt eddig sikere Katona József drámájának? = Pesti Napló, 1928. október 21. 18. o.;
 • K. Gy.: Beszélgetés Mészöly [Gedeon] professzorral, a Zrínyiász átdolgozásáról, Hevesi Sándor modern Bánk bánjával [!] = Homokóra, 1928. 4. szám, 17–18. o.;
 • PÜNKÖSTI Andor: Bánk-bán-ügy =Kecskeméti Közlemények és Lapok, 1928. október 27., 28., november 9., 11., 13. = Újság, 1928. október 28.; 1929. április 12.;
 • A Bánk bán ügy, vagv sok hűhó semmiért. [HEVESI Sándor átírási javaslatáról] = Pesti Napló, 1928. október 27. 13. o.;
 • Kecskemét város határozata. [PÜNKÖSTI Andor: Bánk-bán-ügy című cikkéről] = Kecskeméti Közlemények és Lapok, 1928. november 22., 28., 30.;
 • HAJNÓCZY Iván: Szabad-e hozzányúlni Bánk bánhoz? [Hevesi Sándor Bánk-bán átdolgozása] = A kecskeméti felsőkereskedelmi fiúiskola értesítője, 1928/1929-ről 3–6. o.;
 • HEVESI Sándor nyilatkozata [a Bánk-bán átdolgozásáról] = Kecskeméti Közlöny, 1929. április 12., 13. szám;
 • HEVESI Sándor: Bánk bántól a Hídig. [HEVESI előadása Londonban a magyar drámáról] = Budapesti Hírlap, 1929. október 22.;
 • K.[ÁRPÁTI] A.[urél]: Bánk bán és a törvényhatóságok = Pesti Napló, 1929. január 12. 6. o.;
 • KŐMIVES Kolos: Bánk bán = A szombathelyi premontrei gimnázium értesítője, 1928/ 1929. 3–80. o. Ismertető: Perényi József = Irodalomtörténet, 1930. 38. o.;
 • [A Bánk-bán-vitáról.] MTA, a Kisfaludyés a Petőfi-Társaságok nyilatkozatai = Kecskeméti Közlemények és Lapok, 1929. január 18., 30., február 2.;
 • [A Bánk-bán-vitáról] más törvényhatóságok nyilatkozatai = Kecskeméti Lapok, 1929. január 11.;
 • FÉJA Géza: Bánk bán. {Katona József halálának százéves évfordulójára) = Előőrs, 1930. május 17. 20. szám;
 • GÁSPÁR Jenő: Katona-centennárium = Hevesi-féle Bánk bánnal = Új Nemzedék, 1930. április 26.;
 • GYALUI Farkas: Katona Bánk bánja és a kolozsvári közönség = Keleti Újság, 1930. április 16.;
 • HEVESI Sándor: Bánk bán problémák = Nyugat, 1930. 8. szám, I. 567–570. o.;
 • HEVESI Sándor: Katona József és az új „Bánk bán” = Magyar Színpad, 1930. 112–113. szám;
 • KÁRPÁTI Aurél: A Bánk bán új szcenáriuma = Nyugat, 1930. I., 9. szám, 732–734. o. = Uő.: Főpróba után, Budapest, Magvető, 1956. 189–196. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél: Katona József kettős tragédiája = Pesti Napló, 1930. 90. szám;
 • KOVÁTS József: Apróságok a Bánk bán-ról = Pásztortűz, 1930. 197–198. o.;
 • PATAKI József: Katona és Bánk bán-relikviák = Magyarság, 1930. május 18.;
 • RASS Károly: Katona József. [Katona József halálának 100. évfordulójára. A Bánk bán esztétikai méltatása.] = Vasárnap [Arad], 1930. 194–195. o.;
 • SZENTIMREI Jenő: A régi Bánk bán és az új = Erdélyi Helikon, 1930. 521–526. o.;
 • SZERB Antal: Bánk bán és egy olasz irodalmi vita = Széphalom, 1930. 5–6. szám, 122–126. o.;
 • TOLNAI Vilmos: Kis János ismeretlen Bánk bán-adomája = Győri Szemle, 1930. 65–68. o.;
 • TOLNAI Vilmos: Még egyszer Kis János Bánk bán adomája = Győri Szemle, 1930. 173–174. o.;
 • GYALUI Farkas: A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán = Erdélyi Múzeum, 1931. 1–13. o. [Különlenyomat is.] (Erdélyi Tudományos Füzetek 32.);
 • HAJNÓCZY Iván: Bánk bán a kolozsvári pályázaton = Napkelet, 1931. 854–856. o.;
 • RÉDEY Tivadar: Bánk bán kétszázadik előadása. [Előadástörténeti fejtegetés] = Uő.: Kritikai dolgozatok és vázlatok. Budapest, Pfeifer, 1931. 138–156. o.;
 • WALDAPFEL József: A Bánk bán történetéhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1931. 385–409. o.;
 • Pörújítás a Bánk bán ügyében. [GYALUI Farkas kolozsvári előadásról, ill. az 1814-es drámapályázatról] = Pesti Napló, 1931. február 21. 42. szám, 14. o.;
 • CSÁSZÁR Elemér: Katona és Bánk bánja = Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1933. 27–34. o. = Nemzeti Kultúra, 1934. 1. szám, 1–7. o.;
 • HAJNÓCZY Iván: Hol írta Katona a Bánk bánt? = Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1933. 40–45. o.;
 • HAJNÓCZY Iván: Katona első és második Bánk bánja. [Az első kézirat összehasonlítása az ismert szöveggel] = Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1933. 35–39. o.;
 • HARTYÁNI Zoltán: Szülőföldi elemek a Bánk bánban = Katona József Társaság Évkönyve. (Kecskemét), 1934. 51–60. o.;
 • JANOVICS Jenő: Ma száz éve, hogy az eltemetett Bánk bán feltámadt a kolozsvári színpadon = Pesti Napló, 1934. szeptember 6.;
 • KISS Endre: Jogászi szellem a Bánk bánban = Kecskeméti Katona Kör Évkönyve, 1933/1934. 16–17. o.;
 • [CSÁSZÁR Elemér]: „Bánk. Bán” sorsa = Népszava, 1935. február 9.;
 • CSÁSZÁR Elemér: A százéves Bánk bán = Koszorú, 1934/1935. 65–70. o.;
 • JANOVICS Jenő: Hogyan került a mozgófénykép vásznára Bánk bán? = Pásztortűz, 1935. 246–247. o.;
 • NÉMETH Antal: Bánk bán a színpadon. [Készlet egy készülő könyvből] = Magyar Írás, 1935. 5. szám, 90–93. o.;
 • [RÉVÉSZ Mihály] Rm.: A Nemzeti Színház munkáselőadásai. 2. Katona József: Bánk bán = Népszava, 1935. február 9.;
 • ERŐDI Jenő: Bánk bán vidéki pályafutásához. [Kiegészítések Németh Antal Bánk bán száz éve a színpadon című művéhez] = A Színpad, 1936. 200–201. o.;
 • FÉJA Géza: Bánk bán = A Katona József Társaság Évkönyve (Kecskemét), 1936. 38–43. o.;
 • GYALUI Farkas: Mellőzték-e 1814-ben a Bánk bánt a kolozsvári pályázaton? = Újság, 1936. április 26.;
 • KOZOCSA Sándor: Nagy Ignác ismeretlen levele és jegyzetei a Bánk bánról [1840.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1936. 359. o.;
 • SZAMOSI József: Bánik bán a színpadon = A százéves Nemzeti Színház Emlékalbuma, Budapest, [1938.] 179–184. o.;
 • GALAMB Sándor: Bánk bán jubileuma = Magyar Színpad, 1939. 81–87. o.;
 • JANOVICS Jenő: Amíg Bánk bán a Nemzeti Színház színpadára jutott = Pesti Napló, 1939. április 2.;
 • KÁRPÁTI Aurél: Az Örök Bánk bán = Pesti Napló, 1939. március 23.;
 • KUNSZERY Gyula: A legtragikusabb tragédia = Magyar Nemzet, 1939. június 4.;
 • MOHÁCSI Jenő: Egy meg nem tartott Bánk bán előadás. [1834; Kismarton] = Nyugat, 1939. II., 11. szám, 245–251. o.;
 • VITA Zsigmond: A hazafiság formái a Bánk bánban = Magyar irodalomtörténet. 1939. Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1939. 285–295. o.;
 • A százéves Bánk bán = Új Hang, 1939. 5. szám, 114–115. o.;
 • BORY István: A Bánk bán egy vitás helyéhez = Irodalomtörténet, 1940. 115–124. o.;
 • [JEMNITZ Sándor]: Zárószavunk a Bánk bán vitához = Népszava, 1940. március 20.;
 • KOVÁCS László: Bánk bán = Erdélyi Helikon, 1940. 344–346. o.;
 • MOHÁCSI Jenő: Jegyzetek a Bánk bán-ról = Nyugat, 1940. 6. szám, 290–293. o.;
 • (b. f.): Megtalálták a Bánk bán premierjének színlapját = Képes Krónika, 1941. 53. szám;
 • VITA Zsigmond: Nemzet és sors a Bánk bánban, Lugoj (Délerdélyi és bánsági tudományos füzetek 9.), 1941.;
 • BENEDEK Marcell: „Én vagyok Bánk…” [Katona József darabjáról és személyes tragédiájáról] = Alföldi Őrség, 1942, 10. szám, 145–147. o.;
 • BENKŐ László: A Bánk bán soproni vonatkozásai = Soproni Szemle, 1942. 212–215. o.;
 • HANKISS János: Magyar úr, magyar paraszt = Uő.: A magyar irodalom közelről, Budapest, Forrás, [1942.] 115–125. o.;
 • JANOVICS Jenő: A Bánk bán nyomában. [A tanulmány második fele a kolozsvári Bánk bán előadások története 1933-ig] [Különlenyomat is.] = Erdélyi Múzeum, 1942. 67–84. o.;
 • KRISTÓF György: Még egyszer a Bánk bán nyomában. [Janovics Jenő cikkéhez] = Erdélyi Múzeum, 1942. 268–271. o.;
 • TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Joseph: „Bánk bán” et Joseph Katona. Chef-d’oeuvre de la tragédie hongroise = La Nouvelle Revue de Hongrie, 1943. I. 379–393. o. [Különlenyomat is.];
 • MÁRKUS LÁSZLÓ: Felszabadult Bánk = A Reggel, 1945. 4. szám, 6. o.;
 • [MOLNÁR Miklós] (m. m.): Major Tamás beszél a Bánk bánról, amelyet végre nem „díszelőadásban” játszanak = Szabad Szó, 1945. április, 22. 5. o.;
 • STAUD Géza: Bánk bán = Népszava, 1945. április 28.;
 • Bánk bán igazi arca = Szabad Nép, 1945. ápr. 22. 6. o.;
 • BORSI D. József: Emlékezés egy elmaradt Bánk bán előadásra = Művelt Nép, 1947. 8. szám;
 • BENEDEK Marcell: Bánk bán = A Nemzeti Színház centenáris ünnepe. = Új Idők, 1948. I. 212. o. = Uő.: Hajnaltól alkonyatig. Vallomások egy élet nagy olvasmányairól, Budapest, Gondolat, 1966. 75–79. o.;
 • [KELEMEN János] k. j.: Egy bemutató évfordulójára. [A Bánk bán bemutatásának 109. évfordulóján] = Szabad Szó, 1948. március 28. 11. o.;
 • [MOLNÁR Miklós] mm.: Négy kérdés Major Tamáshoz. [Katona József Bánk bánjáról] = Szabad Nép, 1948. február 8. 8. o.;
 • SZEGŐ Attila: A Bánk bán útja 1848-tól 1949-ig = Utunk (Kolozsvár), 1949. 7. szám, 7. o.;
 • WALDAPFEL József: Bánk-bán = Uő.: A XIX. század költői, Budapest, Franklin, [1949.] 47–55. o.;
 • -i. -1.: A Bánk bán útja = Szabad Nép, 1950. 91. szám, 6. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél: „Él még Bánk!” = Haladás, 1950. 16. szám, 2. o.;
 • TAMÁS Ernő: Az élő Katona József és a Bánk bán mai szemmel = Kis Újság, 1950. április 16. 5–6. o.;
 • BORY István: A Bánk bán felújítása elé = Kis Újság, 1951. május 24.;
 • DÉNES Tibor: a Bánk bán előadások történetéből = Színház–Filmművészet, 1951. 8. szám, 218–221. o.;
 • GYÁRFÁS Miklós: Dramaturgiai jegyzetek a Bánk bán-hoz = Csillag, 658–663. o.;
 • KATONA Ferenc: Bánk bán a múltban és ma = Népszava, 1951. június 20.;
 • [KELEMEN János] k. j.: A ,,Bánk-bán” sorsa = Szabad Szó, 1951. június 3. 7. o.;
 • HUBAY Miklós: Katona József: Bánk bán. Első bemutatójának százhuszadik évfordulójára = Népszava, 1953. február 14.;
 • Vita a Bánk bánról. [A Magyar Irodalomtörténeti vitaülése] = Irodalomtörténet, 1953. 202–209. o.;
 • JÁNOSHÁZY György: Helyes célkitűzés – helytelen módszer. [Katona József Bánk bán című színművének előadásáról] = Igaz Szó, 1954. 5–6. szám, 193–196. o.;
 • JOÓS Ferenc: Bánk bán előadások Kecskeméten = Kiskunság, 1955. 1. szám, 8–13. o.;
 • LOVAS Rózsa, T.: Az indulatszók szerepe a „Bánk bán” stílusában = Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára, Budapest, Akadémiai, 1956. 533–539. o.;
 • JÁNOSHÁZY György: Hol vannak az érvek? [Válasz Kacsir Mária cikkére (Előre, 1957. júl. 13.) Jánosházy: Két Bánk c. tanulmányával (Igaz Szó, 1957. 7. szám) kapcsolatban] = Igaz Szó, 1957. 7. szám, 147–149. o.;
 • JÁNOSHÁZY György: Két Bánk. [Katona József drámájáról és Erkel Ferenc operájáról] = Igaz Szó, 1957. 5. szám, 784–787. o.;
 • WALDAPFEL József: A Bánk bán és a színi cenzúra. [1931] = Uő.: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák, Budapest, Szépirodalmi, 1957. 303–310. o.;
 • WALDAPFEL József: A Bánk bán költője = Uő.: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák, Budapest, Szépirodalmi, 1957. 263–272. o.;
 • WALDAPFEL József: A Bánk bán nyelvéről. [1941.] = Uő.: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák, Budapest, Szépirodalmi, 1957. 273–280. o.;
 • BORY István: A Bánk bán bemutatójának évfordulójára = Magyar Nemzet, 1958. február 15.;
 • T.: Két Bánk-bán és két cenzor = A Hét, 1958. 5. szám, 11. o.;
 • KATONA József „Bánk bán”-jának első előadása. [A szereposztással] = Családi Tarka Könyv, 1958. 345. o.;
 • J.[ÁNOSHÁZY] Gy.[örgy]: A Bánk bán új kiadásaihoz. [A dráma első előadásairól s 1958-as cseh nyelvű és kolozsvári kiadásáról] = Korunk, 1959. 10. szám, 1517–1518. o.;
 • Bánk bán és Gertrudis királynő tragédiájának színhelyét keresik a régészek. [A klastrompusztai ásatások] = Hétfői Hírek, 1959. április 20. 16. szám;
 • JÁNOSHÁZY György: Korhűség és időszerűség a Bánk bánban = Kortárs, 1960. 892–903. o.;
 • LOVAS Rózsa, T.: A Bánk-bán költői képei = Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből, szerk.: PAIS Dezső, Budapest, Akadémiai, 1960. 171–224. o.;
 • RUFFY Péter: A Bánk bán bányászai. [Klastrompuszta volt a dráma színhelye] = Magyar Nemzet, 1960. jún. 19.;
 • R.[UFFY] P.[éter]: A Bánk bán és a volt Tiborcok. [A mű történeti hátteréről] = Magyar Nemzet, 1960. november 13.;
 • VÉRTES György: A Bánk bán-nal is a fasizmus ellen. [Az 1942-es előadásról, a munkásszínjátszókról] = Élet és Irodalom, 1962. 15. szám;
 • BENEDEK András: A Bánk bán dramaturgiája = Élő dramaturgia. Tanulmányok a színházról, szerk.: GYÁRFÁS Miklós, Budapest, Magvető, 1963. 11–31. o.;
 • KERESZTURY Dezső: A Bánk bán körül = Új Írás, 1963. 760–766. o.;
 • OROSZ László: A klasszicizmustól a nemzeti romantikáig. A nemzeti dráma megteremése. Katona József (1791–1830). A Bánk bán = A magyar irodalom története, főszerk.: SŐTÉR István. III. kötet. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig szerkesztő: PÁNDI Pál, Budapest, Akadémiai, 1964–1966., 347–355. o.;
 • HUBAY Miklós: Miért szép a Bánk bán? = Uő.: A megváltó mutatvány. Írások a magyar dráma ügyében, Budapest, Magvető, 1965. 49–67. o;
 • HUBAY Miklós: Új Bánk bán felé – új közönség felé. [A dráma új rendezéséről] = Uő.: A megváltó mutatvány. Írások a magyar dráma ügyében, Budapest, Magvető, 1965. 68–76. o.;
 • KŐHEGYI Mihály: A Központi Könyvbíráló Szék véleménye Katona József Bánk bánjáról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 470–471. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Bánk bán a mai színpadon = Alföld, 1966. 6. szám, 46–49. o.;
 • KOVÁCS Győző: A Bánk bán élő problémái = Színház, 1969. 9. szám, 34–37. o.;
 • OROSZ László: Hiperlojális-e a Bánk bán? = Forrás, 1969. 3. szám, 74–75. o.;

FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN...

Újabb publikációk: